Centrul de Studii de Istorie si Arheologie CONSTANTIN DAICOVICIU TimisoaraCentrul de Studii de Istorie si Arheologie CONSTANTIN DAICOVICIU Timisoara
 

 

STATUT

Statutul de funcţionare al Centrului de Studii de Istorie şi Arheologie “Constantin Daicoviciu” Timişoara

 Cap. I. Obiectul de activitate

Articol unic:

a. Promovarea şi sprijinirea materială şi morală a studierii aprofundate a istoriei Banatului pe toate palierele cronologice în context naţional şi european;

b. Popularizarea activităţii personalităţilor marcante din România şi Banat, prin studii şi lucrări monografice;

c. Sprijinirea dezvoltării cercetării ştiinţifice aprofundate în cadrul Centrului de Excelenţă prin promovarea membrilor tineri, doctoranzi, masteranzi şi studenţi în vederea perfecţionării profesionale. Participarea la activităţi în cadrul marilor programe: competiţiile pentru Tempus, Leonardo şi Erasmus;

d. Centrul de Excelenţă este menit să asigure un dialog ştiinţific viu între cercetarea istorică locală şi cea naţională şi europeană, prin instituţiile de profil;

e. Centrul de Excelenţă îşi propune popularizarea activităţii ştiinţifice prin publicaţia proprie: B.H.A.U.T. Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis;

f. Cu prilejul unor aniversări ale unor evenimente istorice sau ale unor personalităţi sau pe baza unei tematici prestabilite, Centrul de Excelenţă va organiza manifestări ştiinţifice de profil în domeniile istorie, arheologie,  cu caracter naţional sau internaţional;

g. Centrul de Excelenţă îşi propune activităţi de cercetare comune, inter-disciplinare, cu departamentele de Antropologie, Sociologie şi Geografie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în vederea realizării unor proiecte comune;

 

Cap. II. Resurse materiale

1. Patrimoniul Centrului de Excelenţă

a. subvenţie de la stat;

b. proiecte de tip Grant prin CNCSIS;

c. sponsorizări şi donaţii;

d. contracte de colaborare cu Oficiile judeţene ale P.C.N. de pe lângă Inspectoratele Judeţene de Cultură Caraş Severin, Timiş, Arad, Hunedoara pentru cercetări arheologice preventive.

2. Modul de utilizare a resurselor se aprobă la propunerea Consiliului ştiinţific al Centrului de Excelenţă şi conducerea Universităţii de Vest din Timişoara, cu respectarea dispoziţiilor legale. Utilizarea resurselor, în conformitate cu legea, poate fi:

a. pentru dezvoltarea bazei materiale proprii;

b. pentru dezvoltarea bazei materiale pentru învățământul postuniversitar de studii aprofundate, masterat şi doctorat (dotare cu aparatură necesară cercetării);

c. burse de cercetare şi instruire;

d. taxe pentru participare la manifestări cultural-ştiinţifice;

e. editarea de carte universitară;

f. renumerarea personalului angajat (inclusiv în sistem de cumul cu plata cu ora) pentru realizarea contractelor;

g. acoperirea cheltuielilor pentru unităţile componente.

3. Participarea prin cota de 0,5 – 20% la veniturile fondului special al Universităţii de Vest Timişoara.

4. Centrul de Excelenţă deţine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, spaţiu pentru studiu şi cercetare, pentru depozit de tranzit, precum şi alte bunuri care înlesnesc activitatea de cercetare şi sunt utilizate de toţi membrii.

5. Veniturile, bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite de Centrul de Excelenţă, în conformitate cu prevederile legale, se constituie în patrimoniu al Centrului, servind la realizarea scopurilor prevăzute în statut.

 

Cap. III. Drepturile şi obligațiile membrilor Centrului de Excelenţă

A.  Drepturi

1. să realizeze săpături arheologice, cercetări istoriografice, de arhivă, a istoriei Banatului, ca parte integrantă a istoriei României;

2. să participe la manifestări ştiinţifice de profil organizate în ţară şi străinătate;

3. să publice cu sprijinul Centrului lucrări de ţinută ştiinţifică în conformitate cu scopurile statutare propuse din domeniul arheologiei şi istoriei românilor;

4. să sprijine obţinerea de burse de documentare în ţară şi străinătate pentru perfecţionare profesională;

5. să sprijine colaborarea cu alte instituţii de cercetare de profil din ţară şi străinătate.

B.  Obligaţii

1. să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor Centrului de Excelenţă;

2. să contribuie prin conduita proprie, etică şi morală, la sporirea prestigiului Centrului de Excelenţă;

3. să păstreze bunurile patrimoniului Centrului în condiţii optime de funcţionare;

4. să respecte deciziile forurilor de conducere ale Centrului şi ale Facultăţii;

5. să nu activeze împotriva interesului Centrului şi să respecte deontologia profesională şi legile ţării;

6. să păstreze şi să apere patrimoniul Bibliotecii Centrului, să asigure pe bază de voluntariat activitatea de funcţionare a acesteia;

7. să participe la toate activităţile de cercetare întreprinse de CSIATim în funcţie de planul de cercetare şi obiectivele de lucru.

 

Cap. IV. Organele de conducere

1. Centrul de Excelenţă este condus de un cadru didactic cu titlul de profesor, având calitatea de director. Directorul este numit pe 4 ani, conform reglementărilor de către CNCSIS, pe baza documentaţiei înaintate de instituţia de bază;

2. Activitatea de cercetare este coordonată de un secretar ştiinţific ales dintre cadrele didactice. El deţine şi calitatea de secretar ştiinţific al publicaţiei Centrului;

3. Problemele de natură administrativ-economică ale Centrului vor fi coordonate de către un secretar ales din rândul membrilor colectivului;

4. Directorul, secretarul ştiinţific şi secretarul formează Consiliul director al Centrului de Excelenţă care este ales de Adunarea generală. El coordonează întreaga activitate ştiinţifica şi economică a Centrului;

5. Colectivul Centrului de Excelenta format din cadre didactice, de cercetare, doctoranzi şi studenţi, se întrunesc în Adunarea generală odată pe an sau de câte ori este nevoie;

6. Strategia activităţii de cercetare, bugetul de cheltuieli şi venituri se stabilesc de către colectivul de specialişti al Centrului sub coordonarea Consiliului Director;

7a. Întreaga activitate de cercetare se desfăşoară pe bază de voluntariat şi în funcţie de profilul de cercetare propriu;

7b. Activitatea desfăşurată în cadrul proiectelor de cercetare este retribuită membrilor Centrului în funcţie de activitatea prestată.

8. Directorul Centrului de Excelenţă reprezintă:

a. instituţia în faţa conducerii Facultăţii, a Rectoratului Universităţii de Vest, în faţa instituţiilor similare din ţară (Institutele de Arheologie şi de Istorie de la Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi) şi străinătate;

b. îndeplineşte toate sarcinile încredinţate de Consiliul Director;

c. prezintă lunar, trimestrial sau de câte ori este nevoie, situaţia economico-financiară, ştiinţifică şi profesională a întregii activităţi în faţa Conducerii Universităţii şi a propriului colectiv;

d. stabileşte cadrul administrativ al Centrului.

9. Secretarul ştiinţific

a. răspunde de strategia activităţii de cercetare;

b. răspunde de publicaţia ştiinţifică a Centrului de Excelenţă.

10. Secretarul

a. îndeplineşte toate activităţile de secretariat;

b. răspunde de evidenţa cheltuielilor Centrului de Excelenţă.

 

Cap. V. Modul de desfăşurare al activităţii

Documentele obligatorii care stau la baza desfăşurării activităţilor în Centrul de Excelenţă şi care definesc responsabilităţile sunt:

a. contractul de cercetare care include ca părţi componente:

· tema programului cu subteme şi valori fundamentale conform legii;

· devizul;

· statul de funcţii;

· documente de receptie;

· alte piese componente (în cazul Granturilor conform cerinţelor CNCSIS);

b. pontajul cuprinzând orele prestate de către personalul din activitatea respectivă.

 

Cap. VI. Activitatea financiară şi de control a gestiunii Centrului

Centrul de Excelenţă îşi va asigura finanţarea din subvenţii de stat, proiecte de tip Grant (în colaborare cu CNCSIS), sponsorizări, donaţii etc.

Gestionarea fondurilor se va face prin Serviciul de contabilitate al Universităţii de Vest Timişoara, de care este direct dependent. Fondurile se vor gestiona de Consiliul Director şi de către Senatul Universităţii de Vest. Controlul gestiunii va fi asigurat prin formele specific legale în vigoare.

 

Cap. VII. Lichidare, dizolvare

Centrul de Excelenţă se constituie pe termen nelimitat. Dizolvarea asociaţiei poate fi decisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării care va stabili totodată şi destinaţia fondurilor rămase după lichidare. Lichidarea Centrului de Excelenţă şi a bunurilor sale se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor Regulamentului sau a realizării cu superficialitate a lucrărilor, se aplică dispoziţiile Codului Muncii, iar în cazul personalului cu activitate în baza unor convenţii civile (contract cu prestări servicii) se vor aplica clauzele din acele convenţii.

 

Cap. VIII. Dispoziţii finale

Centrul de Studii Istorie şi Arheologie “Constantin Daicoviciu” Timişoara are ca semne distinctive o siglă care va fi aplicată pe toate înscrisurile acesteia:

· sigla Centrului este următoarea: CSIATim;

 

  Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!